اطلاعیه شماره ۳ کمیته کاری «ایران تریبونال» واحد نروژ در مورد مسائل مالی ایران تریبونال

در ادامه سلسله مباحثی که طی ۲ اطلاعیه قبلی در مورد ایران تریبونال مطرح کرده ایم، در این بخش نکاتی که حول مسئله مالی ایران تربیونال وجود دارد را با شما در میان می گذاریم.در اطلاعیه شماره ۲ به نقش برجسته و بی بدیل پیام اخوان (مسئول تیم دادستانی دادگاه لندن وموسس مرکزاسناد حقوق بشر ایران) در رابطه با ایران تریبونال در جهت تنویر افکار عمومی بویژه خانواده  جانباختگان و شاهدین حاضر در دادگاه نمادین لندن پرداختیم و تا حدی روشن کردیم  چگونه سیاست و خط مشی فکری «مرکز اسناد حقوق بشرایران» و دستورالعمل های پیام اخوان در جهت اجرای اهداف استراتژیک نظام سرمایه داری امپریالیستی تاثیر گذار و هدایت کننده ی ایران تریبونال بوده است.

اطلاعیه شماره ۳ کمیته کاری «ایران تریبونال» واحد نروژ

در مورد مسائل مالی ایران تریبونال

در ادامه سلسله مباحثی که طی ۲ اطلاعیه قبلی در مورد ایران تریبونال مطرح کرده ایم، در این بخش نکاتی که حول مسئله مالی ایران تربیونال وجود دارد را با شما در میان می گذاریم.

در اطلاعیه شماره ۲ به نقش برجسته و بی بدیل پیام اخوان (مسئول تیم دادستانی دادگاه لندن وموسس مرکزاسناد حقوق بشر ایران) در رابطه با ایران تریبونال در جهت تنویر افکار عمومی بویژه خانواده  جانباختگان و شاهدین حاضر در دادگاه نمادین لندن پرداختیم و تا حدی روشن کردیم  چگونه سیاست و خط مشی فکری «مرکز اسناد حقوق بشرایران» و دستورالعمل های پیام اخوان در جهت اجرای اهداف استراتژیک نظام سرمایه داری امپریالیستی تاثیر گذار و هدایت کننده ی ایران تریبونال بوده است.

از همان ابتدای شروع کار ایران تریبونال در سال ۲۰۰۷، پروژه امپریالیستی «شهرزاد نیوز»(۱) متعلق به سازمان فدائیان اقلیت در سال ۲۰۰۶ با گرفتن کمک مالی از دولت امپریالیسم هلند تاسیس شد، و در پشت پرده ایران تریبونال بطور نامرعی به صحنه سازی های سیاسی، خبری و حمایت های مالی پرداخت.

به نظر میرسد واریز کمک های مالی به حساب های بانکی کارزار که در دست هواداران سازمان اقلیت که مسئولین اصلی ایران تریبونال می باشد، از طرف پروژه ی امپریالیستی «شهرزاد نیوز»، همانند کاتالیزور قوت دهنده ای عمل نموده، که به موجب آن کارزار توانسته است بدون دغدغه مسائل مالی اش را به پیش برد.

ایران تریبونال به دلیل محدود شدن به دادخواهی حقوقی صرف، نه تنها نتوانست با قربانیان نظام های ستم و استثمار و کشتار در جهان پیوند برقرار سازد (مانند شیلی و آفریقا و..)، بلکه قادر نشد با انگیزه کار و هدف سیاسی و قوام بخشیدن به آن حتی  بخش کوچکی از ایرانیان مهاجر و تبعیدی را که در عرصه های هنری, سیاسی, فرهنگی و غیره فعال هستند را حول این دادخواهی متشکل و سازماندهی کند.

برغم گذشت پنج سال از تشکیل ایران تریبونال، فعالین اصلی ایران تریبونال نتوانستند افکار عمومی مترقی جهان و حتی مردم محل اقامت خود را به حمایت مالی از کارزار ترغیب و جلب نمایند. هیچ کدام از کمیته های کاری کشوری قادر به ثبت خود به عنوان موسسه غیرانتفاعی و یا خیریه نشدند تا بتوان از این طریق برای کمک مالی اقدام نمایند.

ایران تریبونال برخلاف آنکه خود را مستقل و دمکراتیک ارزیابی میکرد به جرات میتوان گفت از ماهیتی بغایت ضد دمکراتیک برخورداراست، مسئول گروه بین الملی ایران تریبونال (بابک عماد) خودسرانه و به تنهایی بسیاری از کارها را بدون پاسخ گویی به دیگران به پیش میبرد، هم مسئول اصلی سایت و امور مالی است، هم تمامی گزارشات مجمع عمومی با سخنان و گزارشات او که برگرفته و دیکته شده ی «ستاد فرماندهی سیاسی»  غالب بر ایران تریبونال است آغاز و پایان می یابد.

 موضوع عدم حمایت مالی توسط فعالین و مردم (خارج از کارزار) تا بدانجا پیش رفت که شب فرهنگی در «همبستگی با ایران تریبونال در کلن آلمان» با استقبال بسیار ضعیفی روبرو شد( تعداد حضار ۲۰ نفر!) و یا بطورمثال مجمع عمومی در برگزاری جلسه پالتاکی درسپتامبر ۲۰۱۱ با عدم استقبال و کاهش پنجاه درصدی مواجه شد، علت را میتوان درعدم پایگاه و جایگاه اجتماعی ایران تریبونال در بین جریانات فکری گوناگون مترقی، دمکراتیک و غیره  یافت.

درمقابل دستورالعمل های تعیین شده و بدون دخالتگری اعضای مجمع عمومی ازجانبِ «ستاد فرماندهی سیاسی» ما با احساس مسئولیت و وظیفه به سمتی کشیده می شدیم که آگاهانه و با پشتوانه های معین سیاسی ایدیولوژیک به مقابله با این نقاط ضعف و ابهام برخیزیم.

نمی توانستیم کسانی که آگاهانه وهدفمند بدنبال تحریف و وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی و مبارزات طبقاتی مردم , کشتاردهه شصت و بویژه قتل عام تابستان ۶۷ بودند را به حال خود بگذاریم و بی تفاوت بمانیم , بنابراین بایستی با خط راست غالب به مبارزه جدی بر می خواستیم.

ما در طول دوران فعالیت وهمراهی با ایران تریبونال همواره و به کرات برسرموضوع گزارش مالی و شفاف سازی رو به مردم ,انتقاد کردیم و گفتیم، نیازاست  برای روشن شدن اذهان عمومی بطور متناوب گزارش  مالی تنظیم و منتشرشود. اما متاسفانه با پاسخهای بی ربط و سربالا برای گریز وبهانه های واهی «نداشتن نیرو» و غیره و غیره مواجه بودیم. مسئولین اصلی که حساب های بانکی پنهانی را باز نموده و به انحصار خویش در آورده اند، هیچ زمان تا ۳۱ اوت ۲۰۱۲ «گزارش» مالی حتی به صورت قسمی هم منتشر نکردند. زمانی هم که منتشر نمودند، تحت فشار اذهان عمومی، نه برای شفاف سازی بلکه به اجبار برای تحکیم اعتبار و باز تولید آتوریته و مشروعیت از دست رفته شان در داخل و خارج ایران تربیونال، و متوهم نگه داشتن پایه هایی که شروع به ریزش نموده بود، به حساب سازی متوسل شدند!

کارگزاران ایران تریبونال حاضر به ارائه گزارش مالی کارزار نشدند, تنها پس از اعتراض و اصرار و پافشاری کمیته نروژ بود که آنها رامجبورکرد در ۳۰ اوت ۲۰۱۲ گزارشی مبهم، ناروشن، سوخته از نظر حسابداری و عوام فریبانه ارائه دهند. عملا در آن اوضاع و شرایط( از ابتدا و بخصوص تا قبل از تشکیل دادگاه لندن)، ما شاهد برخوردی دوگانه و متضاد دررابطه با ادامه راه  واهداف سیاسی , در داخل ایران تریبونال  بودیم: یکی خواهان جلب و حمایت های مالی قدرت سرمایه داری امپریالیستی، و دیگری خواهان اتکا به توده ها و از پایین .

تامین مالی و بودجه ایران تریبونال

تلاش و سعی ما براین است که بر اساس اسناد گزارش مجمع عمومی، شواهد فعالیت گروهای کشوری و کمیته مالی ایران تریبونال حقایقی را از اعماق تو در تو و بسته کارزار بیرون بکشیم و به قضاوت افکارعمومی بگذاریم.

۱- همانطوری که همگان مطلع هستند در اساسنامه سازمان فدائیان اقلیت استفاده از مراکز مالی امپریالیستی امری پذیرفتنی و قابل قبول است.

۲- شهرزاد نیوز و رادیو زمانه ,پروژه هایی هستند که از منابع  امپریالیستی تغذیه مالی می شوند. اختصاص بودجه ۹ میلیون یورویی از طرف وزارت خارجه و کشورهلند به این پروژه به صراحت اعلام شده است.(۱)

 مسئول سایت شهرزاد نیوز خانم مینا سعدادی از افراد رده بالای سازمان اقلیت بوده که با این پروژه همکاری تنگاتنگ و نزدیک دارد. تعدادی از اعضای اقلیت با این سایت همکاری و حقوق دریافت میکنند، اگر کسی به این سایت مراجعه کند در بخش » درباره ما» هیچ مطلب و توضیحی داده نشده است، این سایت یکی از پوشش دهندگان خبری دادگاه لندن بود!!!.

۳- تعدادی از گردانندگان و سخنگویان ایران تریبونال از اعضای سازمان اقلیت هستند (بابک عماد مسئول گروه کاربین الملل- اردوان مسئول گروه کارکانادا- جمشید پایداری مسئول لندن- احمد موسوی سخنگو)، ما در تماس غیر مستقیم با سازمان اقلیت از آنها خواستیم که هواداران خود را از آلوده شدن و دنباله رویی از سیاست ها و اهداف سرمایه داری امپریالیستی  منع کرده و از ادامه همکاری جلوگیری کنند، و اماپاسخ آنان :اینان گرچه با ما فعالیت می کنند ولی در بیرون از تشکیلات بصورت مستقل عمل می کنند!

بنابراین این یک خط و سیاست فکری مشخص و معینی ست که تمامی فعالین این سازمان  دنبال می کنند.

۴- از پیام اخوان در برنامه «به عبارت دیگر»  بی بی سی ۱۰ اکتبر ۲۰۰۹( درست یکماه پس از علنی شدن ایران تریبونال در سپتامبر ۲۰۰۹) سئوال می شود:

 س: هدف شما ازتاسیس مرکز اسناد حقوق بشر چیست؟

پاسخ اخوان این بود: قصد ما پاسخ گویی  به جنایت علیه بشریت و اولین قدم در این راه  حقیقت یابی و آشکار شدن نقض حقوق بشر است.

س : بودجه مرکز اسناد حقوق بشر ایران چطور تامین می شود؟

جواب  اخوان : «از منابع مختلف تامین می شود، از بودجه دمکراسی و حقوق بشر آمریکا ودر حال حاضر دولت کانادا از ما حمایت میکند.

در گزارش مجمع عمومی مورخ  شانزده اکتبر ۲۰۱۱  آمده است: جان کوپر کمک مالی برای ایران تریبونال  را کافی ندانست.

در گزارش مجمع عمومی مورخ ۶ اکتبر ۲۰۱۱ آمده است هزینه اول مرحله اول دادگاه بالغ بر (۱۰۰۰۰۰ یورو) یکصد هزار یورو خواهد بود؛ واریز این مبلغ که هنوز یک چهارم آن را هم تامین نکرده ایم بسیار دشوار و در وضعیت کنونی برای کارزار غیر ممکن است.

در گزارش مجمع عمومی مورخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۱  یکی از سخنگویان (خانم قلعه بانی) ایران تریبونال در مصاحبه  با رادیو همبستگی اعلان کرده برای برگزاری مرحله اول نیاز به هفتصد هزار کرون سوئد داریم که باید پیش از سال جاری ۲۰۱۱ تامین شود.(۲)

گزارش عمومی مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱: نامه ای باید برای دعوت از شخصیت های حقوقی وغیر حقوقی تهیه و تنظیم گردد. این نامه باید به امضای جان کوپر رئیس کمیته راهبردی می رسید، اما جان کوپر با ارسال آن نامه تا تامین کل هزینه دادگاه مخالفت کرد،  بنابراین پذیرفته شد که تا پیش از پایان سال جاری مبلغ یکصد هزار یورو به کمیته کاری واحد انگلستان واریز نمایند.

با این حال تامین یکصد هزار یورودرفرصت یک ماهه بسیار سخت و تا حدی هم نا ممکن بنظر میرسد.

کل کمکهای مالی جمع آوری شده تا سال ۲۰۱۱ تا مقطع ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱ حدود بیست هزار یورو است.

گزارشها و ارقام بالا به ما چه می گویند!؟

۱ـ کل مبلغ جمع آوری شده از ابتدای تشکیل ایران تریبونال تا پایان سال ۲۰۱۱ مبلغی حدود ۲۰ هزار یورو.

۲ـ کل مبلغ مورد نیاز برای برگزاری دادگاه اول ۸۰ هزار یورو, جمع کل این دو مورد ۱۰۰ هزار یورو.

۳- آقای جان کوپر وجفری نایس حاضر به ارسال نامه با امضای خود برای شخصیتهای حقوقی را منوط و مشروط به واریز ۸۰ هزار یورو به حساب کارزار میدانند.

۴ـ  در حالیکه  کارزار با کسری مبلغ ۸۰ هزار یورو مواجه بود و می بایست این مبلغ را در فرصت کوتاه یکماهه تامین می نمود.

ما از آنهایی که در خانه های علنی در اروپا نشسته اند و ماشین حساب هم دارند می خواهیم که به ما بگویند این » امپریالیستهای» کار درست از طریق نهاد و مراکز خود این رقم کسری را تامین میکنند ؟ یا اینکه دستگاه چاپ اسکناس در اختیار کارزار است؟ یا اینکه مسایل پشت پرده ای وجود دارد که بنا نیست افشا شود؟

دقیقا در این مقطع حساس و سرنوشت ساز که نیاز مبرم و ضروری برای تامین مالی دادگاه وجود داشت  مرکزاسناد رسمی حقوق بشر ایران تحت مسئولیت پیام اخوان قدرت مالی بزرگ خود را که از غارت گران و چپاولگران سرمایه داری امپریالیستی برخاسته به نمایش می گذارد.؛تا هرچه بیشتر بتواند با تکیه و اتکا به تامین مالی ایران تریبونال  و پیاده کردن مقاصد شوم آنها همه مسایل را بر اساس خواست آنها کانالیزه کند، این نه احتیاج به مدرک دارد نه بر اساس حدس و گمان است نه چیدمان ابزارگرایانه یکسری فاکت ها، بلکه حقیقت و منطقی درست و مستدل است, ما بر اساس این منطق و پایبندی به آن می گوییم  قصد خراب کردن نداریم بلکه میخواهیم امیال و اهداف و خط فکری سیاسی بازیگران اصلی صحنه و سلسله جنبان آن را به وضوح نشان دهیم.

جمع آوری کمکهای مالی و فعالیت کاری کشوری از ژانویه ۲۰۱۲ تا مقطع برگزاری دادگاه لندن.

ایران تریبونال ( تا آستانه برگزاری دادگاه در لندن) در مجموع دارای کمیته های کار کشورهای سوئد، دانمارک، نروژ، آلمان، سویس و کانادا می باشد.

تلاش برای تشکیل کمیته کاری در فنلاند و اتریش مورد استقبال قرار نگرفت و هرگز عملی نشد . برطبق گزارشات مجمع عمومی در ماه ژانویه هیچ کمیته کاری کشوری فعالیتی در زمینه جمع آوری کمک مالی یا برنامه فرهنگی هنری برای کسب درآمد و واریز به حساب ایران تریبونال وجود نداشته است و عمدتا با تعداد اندک فعالین, قادر به تبلیغ و ترویج نشدند ,حتی کمیته امور مالی که در ارتباط با برنامه ریزی و طرح های پیشنهادی برای جمع آوری کمکهای مالی تشکیل شد تا پایان سپتامبر ۲۰۱۲هر زمان تشکیل جلسه داد به دلیل عدم استقبال از طرف اعضا و اینکه چهار یا پنچ نفر در جلسه حضور نداشتند و یا به دلایل دیگر برگزار نشده است گزارش کاری کمیته های کشوری بر طبق جلسه مجمع عمومی در ماه فوریه، مارس، آوریل و مه که شامل برگزاری مراسم جشن نوروز، شب فرهنگی در کلن ۸مارس و اول ماه مه بوده است، توانستند مبلغی ناچیز حدود ۴۵۲۰۰ (چهل و پنج هزار و دویست کرون) جمع آوری کنند. با توجه به نیاز به ۷۰۰هزار کرون (۸۰ هزار یورو)  بر ما نامعلوم و ناروشن است که هزینه برگزاری دادگاه لندن چگونه تامین شده است!! .

ارقام از راز نهفته پرده بر می دارند!

دوستان و رفقا ما نمی توانیم نسبت به ابهامات منابع مالی و دخل و خرج صندوق مالی کارزار ایران تریبونال بی اعتناء باشیم.

 کنترل آمار و ارقام (کمک مالی مندرج در سایت ایران تریبونال) درانحصار فردی مسئول گروه کار بین الملل ایران تریبونال (بابک عماد) است  ومتاسفانه به شیوه شورایی به جلو برده نمی شود،  بنابراین مورد تایید ما نیست.

سئوال این است چگونه می توان کارزاری که تا ماه مارس ۲۰۱۲ هنوز از نداشتن امکانات مالی کافی برای  تشکیل دادگاه لندن بارها اخطار داده بود، بتواند بمدت کمتر از دو ماه مسایل کلان مالی خود را حل نماید ؟

چرا تا کنون به سئوالات و ابهاماتی که چه قبل و چه بعد از دادگاه لندن در مورد مسایل مالی این کارزار بارها از طرف شرکت کنندگان و مسئولین فعال درون کارزار طرح گشته، نه تنها پاسخ شفافی داده نشده است، بلکه با ماستمالی کردن این سئوال یک میلیون دلاری(!) از طرف جناح سازشکار غالب بر ایران تریبونال تحت فرمان اخوان و شهرزاد نیوز، از پاسخ به آن طفره رفته و همچنان میرود؟

کارزار تا کنون روشن نکرده است و نمی کند که منابع تامین هزینه مالی اش با چنان کسر بودجه ای برای تشکیل دادگاه در لندن چه بوده است! مگر خانم قلعه بانی (یکی از سخنگویان کلیدی این کارزار) در مصاحبه سال ۲۰۱۰ با مجید خوشدل(۲) اعلام نکرده بود که: «در ضمن فکر می کنم دوستان ایده دیگری هم دارند و آن اینکه می خواهند با کمیته های حقوق بشری و سازمانهای مستقلی که وابستگی ندارند، تماس گرفته و از طریق آنها بتوانند تامین بودجه کنند».!!!

چرا منابع مالی تامین بودجه ایران تریبونال که طبق گفته خانم قلعه بانی در نظر گرفته شده بود با آنها تماس گرفته شود، مشخص نشده است!؟

طرح چند نکته کلیدی در ابهامات مالی ایران تریبونال

طبق» گزارش مالی داخلی» ایران تریبونال از «ماه دسامبر۲۰۱۰ تا دسامبر ۲۰۱۱ در حساب این نهاد فقط (۲۰۰۰۰  یورو) بیست هزار یورو موجود بوده » لیکن طبق گزارش مالی ایران تریبونال منتشر شده در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱۲ در سایت رسمی این نهاد با ارقام زیر مواجه می شویم:

-کل هزینه۷۹۷۶۸۲۰  یورو

-کل کمکهای مالی تا ژوئیه ۲۰۱۲ مبلغ  ۱۰۵۲۰۰ یورو

-موجودی در حسابهای کارزار: 21.28379

اگر کل کمک مالی ۱۰۵۲۰۰ یورو (یکصد و پنچ هزار و دویست یورو) را در نظر بگیریم با توجه به گزارش مالی داخلی دسامبر ۲۰۱۱ که اعلام کرده بود در صندوق ایران تریبونال  فقط بیست هزار یورو(۲۰۰۰۰) موجود بوده ، به این ترتیب روشن است که از ژانویه ۲۰۱۲ تا قبل از تشکیل دادگاه لندن در ژوئن ۲۰۱۲ ما با سیر کمک مالی غیر واقعی به رقم ۸۵۲۰۰ یورو(هشتاد و پنچ هزار و دویست  یورو) روبرو می باشیم.

چرا غیر واقعی؟  بخاطر آنکه می دانیم که به مدت پنج سال از ابتدای تشکیل ایران تریبونال فقط بیست هزار یورو(۲۰۰۰۰) به این نهاد کمک مالی شده است، چگونه است که به فاصله ۶ماه (از ژانویه  تا ژوئن ۲۰۱۲) ناگهان مبلغ( ۸۵۲۰۰)  هشاد و پنج هزار و دویست یورو  به این نهاد کمک شده است؟

حال در نظر بگیرید که پنچ سال برابر است با شصت ماه، بیست هزار یورو (۲۰۰۰۰  یورو) جمع شده، یعنی به ازای هر ماه بطور نسبی مبلغی بالغ بر ۳۳.۳۳۳(سیصد و سی و سه یورو و سی و سه سنت) به حساب کارزار ریخته شده است.

پس ما انتظار داریم که اگر همه موارد کمک مالی طبق روند قبلی پیش رفته باشد از ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۲ نیز بطور نسبی چیزی معادل گنجایش جمع آوری کمک مالی ایران تریبونال بعلاوه اینکه حتی اگر کوششهای کمک کنندگان را دوبرابر هم بکنیم با مبلغ 666.66(ششصد و شصت و شش یورو و شصت و شش سنت) به ازای هرماه ( از ژانویه تا ژوئن, یعنی پنج ماه) باید روبرو باشیم.

سئوال این است که بین ۸۵۲۰۰ یورو جمع آوری مالی  ظرف آن پنج ماه ( از ژانویه تا ژوین ۲۰۱۲) تفاوت کلانی موجود است یعنی ما با ضریب ۲۵۵۶ برابر کمک مالی ماهانه معمولی روبرو هستیم .

به گفته یکی از دوستان کارشناس امور مالی و حسابداری، دفتر بیلان مالی ایران تریبونال پخته شده است! به عبارت دیگر حساب سازی بدون هیچ تردید در اعلام بیلان مالی تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱۲ نقش بسزایی دارد.

او میگوید همانند آنچه ما در بحران ساختاری سرمایه داری شاهد بودیم که شرکتهای سرمایه داری کتاب و دفتر مالیشان را می پختند( حسابسازی یا کوکینگ دافایننشال بوکس) تا علیرغم زیان کلان، به سهامداران نشان دهند و بقبولانند که شرکتی که درآن سرمایه گذاری کرده اند همچنان سودآو است. کارزار ایران تریبونال نیز با اعداد بازی کرده است و منابع مالی حقیقی را درست جلوه نداده است و معتقد است که بدون هیچ شبهه ای با چنین حساب و کتاب و ارقام کلی و نامفهمومی که ایران تریبونال در تاریخ ۳۰ اوت ۲۰۱۲ اعلام کرده است از گزینه حسابسازی برای بسته شدن دهان منتقدین بهره گرفته است.

مشکلات و مسائل مربوط به ایران تربیونال نه تنها همچنان باقی است، بلکه هر روز بیش از پیش روشنتر می شود.

با ما باشید

کمیته کاری ایران تریبونال واحد نروژ(منحله)

سوم اکتبر ۲۰۱۲

 

پاورقی و توضیحات:

۱- برای آشنائی به پروژه «شهرزاد نیوز» به لینک زیر مراجعه کنید:

بیانیه ی کمیتهی میز کتاب آمستردام در رابطه با «شهرزاد نیوز»

و شرکت «سازمان فدائیان (اقلیت)» در طرحهای امپریالیستی

http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_5/sh1/sh1_p_13.html

۲- لینک مصاحبه مجید خوشدل با لیلا قلعه بانی

تریبونال بین المللی: گفتگو با لیلا قلعه بانی

www.goftogoo.net/main-151.html

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: